ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک: قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اين كه املاک واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در‌ جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

ثبت عمومی: مترادف ثبت اجباری می باشد،[۱] که بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.[۲]

اعلان: به مفهوم آشکار و علنی کردن امر یا خبری می باشد.[۳]

ناحیه ثبتی: به واحد ثبتی حاصل از تقسیم یک حوزه اداره یا دائره ثبت، ناحیه ثبتی گویند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در آگهی مذکور در ماده مزبور موارد ذیل باید درج گردد: 1. حدود ناحیه ای که باید به ثبت برسد- 2.تصریح این امر که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی، عملیات مقدماتی ثبت آغاز خواهد شد- 3.اخطار به اشخاصی که حق درخواست ثبت دارند مبنی بر اینکه طی 60 روز از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی درخواست ثبت خویش را با تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت محل اعلام نمایند- 4.تذکر این امر که عدم درخواست ثبت، منجر به آگهی ملک به عنوان مجهول المالک خواهد شد.[۵] همزمان با انتشار اولین آگهی، اداره ثبت باید وسایل کار شروع ثبت ملک را فراهم نماید.[۶]

نکات توضیحی

اداره ثبت هرمحل مکلف است موضوع ثبت املاک آن محل را به اطلاع اهالی رسانده که این امر در پایان هرسال برای سال بعد، از طریق انتشار آگهی از اداره کل ثبت استان، توسط سازمان ثبت به موجب ماده 53 آیین نامه قانون ثبت معین می گردد.[۷] آگهی مذکور در این ماده معمولاً در اول و پانزدهم و سی ام به وسیله روزنامه ها اعلان شده و پس از آن عملیات ثبت عمومی در آن بخش آغاز می گردد.[۸] انتشار این آگهی در واقع دعوت از صاحبان و متصرفین قانونی املاک بوده تا با مراجعه به اداره ثبت اظهارنامه ثبتی دریافت نمایند.[۹] شایان ذکر است که حداقل 15 روز پیش از انتشار این آگهی باید به نماینده اوقاف محل مورد ثبت عمومی درخصوص ارائه درخواست ثبت املاک موقوفه ظرف 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی، اطلاع داده شود.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118348
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117472
  3. محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508248
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344072
  5. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989772
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825452
  7. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784256
  8. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223548
  9. شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771916
  10. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2223628