ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1317): از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مامور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی‌ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مامور ثبت بدهند.

تبصره (الحاقی مصوب 1317)- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آن‌ها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنان چه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده، قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

اظهارنامه ثبتی: فرم مخصوصی که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی وی گذاشته می شود و وی باید با تکمیل و استرداد آن درخواست ثبت نماید، اظهارنامه ثبتی گفته می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آگهی مذکور در این ماده به آگهی نوبتی در مقررات ثبتی معروف گردیده است.[۲]فایده ی این آگهی آن است که هر شخصی که نسبت به ملک ادعایی دارد باید در موعد قانونی دادخواست بدهد. در مورد املاک مجهول المالک درخصوص انتشار آگهی نوبتی، رعایت دستور ماده 59 آیین نامه قانون ثبت الزامی بوده و سایر مطالب درخصوص آگهی نوبتی املاک مجهول المالک به همان ترتیب سایر املاک می باشد.[۳] املاک متعلق به دولت و شهرداری ها نیز قابل ثبت می باشند.[۴]

نکات توضیحی

درصورتی که در راستای قبول تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل گردد و همچنین درصورتی که بین اشخاص درخصوص تصرف، تزاحم و تعارضی رخ دهد، تعیین تکلیف با هیأت نظارت خواهد بود.[۵] اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت اسامی کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده اند را با نوع ملک و شماره ی تعیین شده برای آن تا شصت روز در دو نوبت، در روزنامه آگهی نماید.[۶] درصورتی که در مهلت های قانونی نسبت به یک ملک تقاضای ثبت صورت نگرفته باشد و یا اظهارنامه ثبتی اعاده نشده باشد، از منظر قانون، مجهول المالک تلقی می گردد و پس از سپری شدن 20 سال به نام دولت سند مالکیت صادر می گردد.[۷] از منظر قضایی، مبدأ شروع مهلت اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک، آگهی نوبتی می باشد.[۸] اشخاصی که می توانند با تسلیم اظهارنامه قبول ثبت نمایند عبارتند از: الف- متصرفینی که مدعی مالکیت هستند و درصورتی که تصرف آنان عینی نباشد باید مدارکی مبنی بر سبق تصرف و یا مالکیت ارائه نمایند. ب- در صلح محاباتی با تصدیق حق فسخ برای مصالح در اظهارنامه تقاضای ثبت می نماید.[۹]

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991832
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825524
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826036
  4. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990304
  5. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد دوم). چاپ 7. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197500
  6. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197724
  7. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20. دیدآور، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758052
  8. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2853004
  9. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197652