ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک: اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هر‌گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره (اصلاحی مصوب 1351): هر‌گاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن‌ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

تجدید تحدید: بدین مفهوم است که تحدید حدود یک ملک به علت مندرج در ماده مذکور از سرگرفته می شود.[۱]

تحدید حدود: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

استثنائی که می توان بر قاعده مندرج در ماده مذکور «مبنی براینکه درصورتی که مالک یا نماینده وی یا مجاورین ملک نباشند تحدید حدود به عمل نخواهد آمد» آورد تبصره 1 ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که در اینجا عدم حضور مالک یا نماینده وی مانع انجام تحدید حدود نبوده و در این حالت تحدید با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین صورت خواهد گرفت.[۳] شایان ذکر است که درصورت حضور تقاضاکننده ی ثبت یا نماینده وی و حضور یا عدم مجاورین به هنگام تحدید، با توجه به ماده 15 قانون ثبت و ماده 70 آیین نامه قانون ثبت، حدود ملک مطابق اظهار تقاضاکننده ثبت یا نماینده اش تعیین و در صورتمجلس در حدود اظهارنامه و با احراز تصرف متصرف، نوشته می شود.[۴]

نکات توضیحی

تحدید حدود غالباً به صورت عمومی انجام می شود و تحدید حدود اختصاصی زمانی صورت می گیرد که پس از انتشار آگهی تحدید عمومی، یک ملک به صورت تحدید حدود نشده باقی مانده است یا آگهی آن یا تحدید حدود آن باطل و تجدید گردد. در چنین صورتی اگر به استناد تبصره ماده مذکور ملک مزبور قابلیت تحدید حدود نداشته باشد، مالک آن می تواند با توجه به قسمت آخر ماده 61 آیین نامه قانون ثبت با پرداخت هزینه قانونی، صدور آگهی تحدید حدود اختصاصی را درخواست نماید. همینطور املاکی که مجهول المالک بوده یا در جریان ثبت هستند اما نسبت به آن ها تحدید حدود صورت نگرفته است و تصمیم هیأت های حل اختلاف به قبول ثبت یا صدور سند مالکیت یا انتقال بوده است، تحدید حدود اختصاصی نسبت به آن ها صورت می گیرد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113636
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826152
  4. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3991000
  5. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784908