ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک: مخارج راجع به ثبت املاک مذكور در فوق در صورتی كه ملک مورد تقاضا عايدات نداشته و برای امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌ همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول ‌المصرف داده می شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات، مخارج گرفته ‌نخواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.[۱]

موقوفه مجهول المصرف: مال موقوفه ای که به علت مرور زمان و از بین رفتن وقفنامه، هدف واقف را در محل مصرف موقوفه نتوان احراز نمود موقوفه مجهول المصرف گویند.[۲]

مبرات مطلقه: به هر عمل حقوقی که مبنی بر احسان عام باشد، همچون وصایای عمومی و اوقاف عمومی و... مبرات مطلقه می گویند. به مبرات مطلقه گاهی بریات عمومیه نیز گفته می شود، همچون در ماده 91 قانون مدنی.[۳]

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 459 شعبه 4 مورخ 1313/03/10 عدم اخذ مخارج از اداره اوقاف مطابق این ماده درصورتی است که عایدات محل مبرّات مطلقه و مجهول المصرف مطلقاً برای تأدیه مخارج نباشد نه خصوص عایدات محل.[۴] همچنین بنابر حکم شماره 157 مورخ 1319/01/24 هرچند نظارت مثل تولیت از حقوقی نیست که قید آن در سند مالکیت لازم باشد و در صورت قید شدن آثار قانونی ثبت بر آن مترتب شود ولی این معنی مانع نیست از اینکه مدعی نظارت یا تولیت به طرفیت ثبت اقامه دعوی نموده و قید نظارت یا تولیت خود را در سند مالکیت مطالبه نماید.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651224
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651228
  4. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685356
  5. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685404