ماده ۴۹۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 498 قانون تجارت:مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و‌ نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌ باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌ معین شده است باید درج شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق در صورت فسخ قرارداد ارفاقی به شرح مقرر در مواد قبلی، اداره تصفیه مجدداً مبادرت به تصفیه امور تاجر ورشکسته نموده و دادگاه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه تعیین می کند.[۱] اداره تصفیه می تواند دارایی تاجر را نیز توقیف و مهر و موم کند. همچنین اداره تصفیه باید در اسرع وقت بر اساس صورت دارایی سابق تاجر ورشکسته مبادرت به رسیدگی اسناد و نوشتجات کرده و در صورت لزوم برای صورت دارایی نیز متممی ترتیب دهد. [۲] همچنین اداره تصفیه بر اساس این ماده مکلف است در اسرع وقت و بدون فوت وقت به اسناد ابرازی مطابق ماده فوق رسیدگی کند. البته لازم نیست نسبت به مطالباتی که قبلاً تشخیص یا تصدیق شده اند نیز رسیدگی مجدد به عمل آید. [۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482316
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839196
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839200