ماده ۱۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶ قانون تجارت: در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، تصمیم «متصدی دفتر دادگاه تجارت»، که «متصدی دفتر ثبت تجارتی» است؛ دایر بر رد درخواست متقاضی ثبت اسم تجارتی، نزد قاضی ناظر دفتر ثبت تجارتی، قابل اعتراض است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت صدور حکم ورشکستگی بازرگانان، نیازی نیست که نام آنان، قبلاً در دفتر ثبت تجارتی ذکر شده باشد. بلکه تشخیص تاجر بودن اشخاص، که صدور حکم ورشکستگی آنان، از محکمه درخواست شده‌است؛ با خود دادگاه است.[۳]

نکات توضیحی

در صورت عدم اعتنا به درخواست متقاضی ثبت، یا رد تقاضای او، وی حق مراجعه به دیوان عدالت اداری و درخواست الزام اداره ثبت مربوطه، نسبت به ثبت نام تجارتی خود را دارد. در ضمن می‌تواند از متصدی دفتر ثبت، به بخش تخلف انتظامی شکایت نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۲۵۹ مورخ ۳/۱۵/ ۱۳۳۴ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، دلال نیز تاجر محسوب گردیده و موظف به ثبت نام تجارتی خود، در دفتر ثبت تجارتی است.[۵]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478876
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096836
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267884
  4. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3093324
  5. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3093324