ماده ۳۷۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 379 قانون تجارت:ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی که حمل باید از آن راه به عمل آید، قیمت اشیایی که گران‌بها است. ‌خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.

توضیح واژگان

مرسل الیه کسی است که بنگاه یا متصدی حمل و نقل باید کالا را به او برساند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده بیانگر وظایف ارسال کننده کالا و نیز حدود مسئولیت گیرنده کالا است.[۲]بر اساس ماده فوق ارسال کننده موظف است نکات زیر را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:

 1. آدرس صحیح مرسل الیه
 2. محل تسلیم کالا
 3. تعداد عدل یا بسته و طرز عدل بندی
 4. وزن و محتوی عدل ها
 5. مهلتی که لازم است مال تحویل شود.
 6. راه و مسیری که حمل باید از آن طریق به عمل آید.
 7. قیمت اشیاء گرانبها

در غیر اینصورت و یا در صورت ارسال اطلاعات اشتباه، متصدی حمل و نقل مسئولیتی نخواهد داشت. [۳]لذا ارسال کننده مسئول صحت اطلاعات فوق نیز می باشد.[۴] این اطلاعات را باید اساس تنظیم بارنامه دانست. لذا این اطلاعات بر علیه فرستنده سندیت دارد.[۵]

رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، ارسال کننده باید نکات مصرح قانونی را تعیین نموده و به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند .در غیر این صورت چنانچه خسارات واقع شده ناشی از عدم تعلیمات لازمه باشد، این خسارات متوجه متصدی حمل و نقل نخواهد بود.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
 2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205556
 3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205464
 4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837940
 5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837944
 6. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164928