ماده ۴۶۷ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 467 قانون تجارت:اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:

"جزو قروض …… مبلغ …… قبول شد به تاریخ……"

‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.

توضیح واژگان

مقصود از دادن التزام، التزامی است که هر یک از بستانکاران باید در ظرف مدت تعیین شده و به ترتیب مقرر در نظامنامه بدهد، مبنی بر اینکه طلب اظهار شده وی به مدیر تصفیه حقیقی و بدون قصد نامشروع بوده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، مدیر تصفیه باید بر روی سند طلب های مسلم و قبول شده، قبول شدن آن را نوشته و امضاء کند. این سند باید به تصدیق مدیر تصفیه نیز برسد.[۲]اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد نموده و ماطبق ماده فوق التزام داده باشند، ورشکسته به تقلب محسوب می شوند.[۳]عضو ناظر مکلف است ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مورد بحث در ماده فوق معین شده از طریق مدیر دفتر دادگاه همه طلبکارانی را که طلبشان تشخیص، تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند.[۴]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268324
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481804
  3. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020716
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268740