ماده ۳۵۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۶ قانون تجارت: هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام

گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:

  1. اسم متعاملین.
  2. مالی که موضوع معامله است.
  3. نوع معامله.
  4. شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
  5. عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد

است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشدبه رؤیت است یا به وعده.

۶) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.

دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.